Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWGO

I. DEFINICJE

Sklep internetowy – strona internetowa o adresie www.naosspa.pl, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje zakupu Bonów Podarunkowych pochodzących od Właściciela Sklepu,
Administrator Sklepu / Sprzedawca (Właściciel Serwisu) – Właścicielem oraz administratorem sklepu jest firma AT Medical Skin Clinic Agnieszka Baraniecka z siedzibą przy ul. Krasińskiego 6 w Częstochowie, NIP: 5742057647.
Witryna – strona internetowa w ramach Sklepu prezentująca ofertę Właściciela Sklepu dotyczącą Bonów Podarunkowych, umożliwiającą ich wymianę na określone Usługi,
Produkty – dostępne w Sklepie towary, rzeczy ruchome, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
Karta Podarunkowa – dokument umożliwiający Użytkownikowi realizację u Wykonawcy wybranych usług, otrzymania od Wykonawcy wybranych towarów, uzyskania u Wykonawcy odpowiedniej zniżki na usługi lub produkty albo umożliwiający dokonanie u Wykonawcy płatności za towar lub usługę. Istnieją dwa rodzaje Kart Podarunkowych: Usługowa (na wybraną usługę/zabieg lub pakiet usług/zabiegów) oraz Kwotowa (na wybraną kwotę, określoną w PLN),
Usługi – świadczone dla Użytkowników przez Administratora Sklepu w ramach Sklepu usługi, takie jak Konto Użytkownika, Newsletter, komunikacja elektroniczna, aplikacje mobilne, usługi informacyjne związane z treścią Sklepu bądź transakcjami (np. umożliwiające dokonywanie zakupów),
Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) korzystający ze Sklepu z zamiarem nabywania za jego pośrednictwem Kart Podarunkowych.
Wykonawca – podmiot bezpośrednio realizujący zobowiązania wynikające z Karty Podarunkowej. Wykonawcą Kart Podarunkowych oferowanych w Sklepie jest właściciel serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu oraz warunki świadczenia przez Administratora Sklepu na rzecz Użytkowników Usług w Sklepie. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera lub Safari w aktualnej wersji. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Usług dostępnych w Sklepie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi plików cookies, a także posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.

Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu (www.naosspa.pl) w sposób umożliwiający Użytkownikom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności dostępnej w Sklepie.

Użytkownikami Sklepu mogą być podmioty, które zaakceptowały Regulamin i Politykę prywatności, i nie zostały wykluczone przez Administratora Sklepu z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Sklepu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres recepcja@naosspa.pl

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Naosspa.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię naosspa.pl.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody naosspa.pl 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla naosspa.pl,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową naosspa.pl i dokonać wyboru Karty Podarunkowej podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Kart Podarunkowych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranej Karty Podarunkowej. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych produktów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Kartach Podarunkowych podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z naosspa.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu naosspa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. NABYWANIE KART PODARUNKOWYCH

1. Sklep oferuje dwa rodzaje Kart Podarunkowych:

a) Usługowe (dostępne na zaproponowane usługi: masaże, peelingi, zabiegi na twarz i ciało, paznokcie, depilacja, rytuały, pakiety),
b) Kwotowe (dostępne od kwoty 50 zł.).
W celu nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść w odpowiednią Witrynę, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Kart Podarunkowych przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Kart Podarunkowych.
Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Kart Podarunkowych, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy.
W celu złożenia zamówienia przez Użytkownika konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i Płacę”. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Sklepu, której przedmiotem jest wydanie Użytkownikowi przez Administratora Sklepu zamówionej Karty Podarunkowej.
Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia i wskazującą dane do zapłaty ceny.

2. Sposób pakowania Kart oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Karty:

Bony podarunkowe poniżej 250 zł występują w formie zaproszenia w kopercie. Istnieje możliwość dopłaty do opakowania (ozdobne pudełko + ręczniczek do twarzy + mini produkt) – 25zł.
Bony podarunkowe od wartości 250 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe z ręczniczkiem oraz jeden mini produkt według dostępności.
Do bonów podarunkowych od wartości 300 zł (ozdobne pudełko + ręczniczek do twarzy gratis) dołączamy w prezencie dwa mini produkty według dostępności.
Do bonów podarunkowych od wartości 500 zł (ozdobne pudełko + ręczniczek do twarzy gratis) dołączamy w prezencie dwa mini produkty według dostępności oraz pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel o wartości 25zł.
Do bonów podarunkowych od wartości 700 zł (ozdobne pudełko + ręczniczek do twarzy gratis) dołączamy w prezencie trzy mini produkty według dostępności oraz pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel o wartości 25zł.
Do bonów podarunkowych od wartości 1000 zł lub więcej (ozdobne pudełko + ręczniczek do twarzy gratis) dołączamy w prezencie dwa mini produkty według dostępności, pełnowymiarowe masło do ciała Salco au Naturel o wartości 25zł oraz voucher na zabieg pielęgnacyjny na dłonie.

VII. DOSTAWA KART PODARUNKOWYCH

1. Dostawa Kart Podarunkowych możliwa jest na terenie całej Polski i odbywa się pod adres lub email wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Kart Podarunkowych realizowana jest za pośrednictwem:

- Poczty email
- Firmy kurierskiej

3. Dostawa Karty Podarunkowej oznacza udostępnienie Użytkownikowi w Sklepie dokumentu w formie elektronicznej, potwierdzającego uprawnienie do żądania od Wykonawcy realizacji wybranych usług, wydania wybranych produktów, udzielenia odpowiedniej zniżki na usługi lub produkty albo umożliwiającego dokonanie u Wykonawcy płatności za produkt lub usługę. Jeżeli Karta Podarunkowa ma postać fizyczną, dostawa Karty Podarunkowej oznacza wysłanie jej przez Wykonawcę Użytkownikowi za pośrednictwem Kuriera, z tym zastrzeżeniem, że koszty takiej dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia i pokrywa je Użytkownik. W przypadku wyboru karty podarunkowego z dostawą koszt wysyłki wynosi 18zł. Od kwoty 400zł przesyłka GRATIS. W celu realizacji Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego kontaktu z Wykonawcą.

4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do maksymalnie 10 dni roboczych, w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

VIII. WAŻNOŚĆ, REALIZACJA, WARTOŚĆ, ZAMIANA, ANULOWANIE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Termin ważności Karty Podarunkowej

Karta Podarunkowa posiada 3. miesięczny termin ważności, który liczony jest od daty zakupu. W celu realizacji Karty Podarunkowej, jej posiadacz kontaktuje się osobiście z Wykonawcą, w celu ustalenia daty wykorzystania Karty (dokonanie rezerwacji i skorzystanie z usługi w podanym na Karcie terminie od daty zakupu). a). Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Kart Podarunkowej). Niewykorzystanie Karty w terminie ważności przez osobę Obdarowaną nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Wykonawcy.
b). W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z Karty potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku Karty na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach Karty kwotowej, z karty potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł) 2. Realizacja Karty Podarunkowej

Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w salonie firmowym Wykonawcy (AT Medical Skin Clinic Agnieszka Baraniecka z siedzibą przy ul. Krasińskiego 6 w Częstochowie, NIP: 5742057647.), jeśli dysponuje on wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie Wykonawca zaproponuje inne wolne terminy w określonym na Karcie Podarunkowej dacie ważności. 3. Wartość Karty Podarunkowej

Jeśli koszt usług wykonanych względem posiadacza Karty Podarunkowej będzie wyższy niż wartość posiadanej Karty, Klient będzie poproszony o dopłatę różnicy na miejscu w recepcji Naos Spa. Jeśli posiadacz Karty Podarunkowej w ramach otrzymanej Karty Podarunkowej zarezerwuje zabiegi w kwocie niższej niż wartość Karty, pozostałą wartość Klient będzie mógł wykorzystać podczas swojej kolejnej wizyty w salonie Wykonawcy. Kwota / wartość Karty Podarunkowej nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo. 4. Zamiana usług / kwoty

Posiadacz Karty Podarunkowej "Usługowej" ma możliwość jej zamiany na inne dowolne usługi znajdujące się w aktualnej w ofercie Naos Spa, o takiej samej wartości (za wyjątkiem usług Medycyny Estetycznej oraz zakupu kosmetyków oraz zabiegów objętych promocją i serii zabiegowych). Posiadacz Karty Podarunkowej "Kwotowej" może zamienić / wykorzystać ją na dowolne usługi znajdujące się w aktualnej w ofercie Naos Spa, o określonej w Karcie wartości (za wyjątkiem usług Medycyny Estetycznej oraz zakupu kosmetyków oraz zabiegów objętych promocją i serii zabiegowych). Wykonawca Naos Spa nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Karty Podarunkowe. 5. Anulowanie Karty Podarunkowej

a). W przypadku rezygnacji z wykorzystania Karty Podarunkowej lub anulowania jego zakupu już po dokonaniu płatności, wpłacone 100% kwoty pozostaje na koncie Wykonawcy. Wszelkie anulowania Karty Podarunkowej wiążą się z utratą pełnej kwoty za jego zakup.
b). W przypadku braku możliwości skorzystania z Karty Podarunkowej w określonym przez regulamin terminie, Posiadacz Karty może przekazać ją do wykorzystania innej osobie zachowując termin realizacji Karty określony przy jego zakupie. Można tego dokonać tylko po uprzednim kontakcie z Wykonawcą (recepcja@naosspa.pl), i po uzyskaniu e-mailowego potwierdzenia.

IX. CENY I METODY PŁATNOŚCI

Wartości Kart Podarunkowych podawane są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT (stanowią kwoty brutto). Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- płatnością online w systemie Tpay
Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Karty Podarunkowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że Karta Podarunkowa została przed upływem tego terminu zużyta lub zrealizowana. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zgodnie z pkt 9 powyżej, Administrator Sklepu zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostawy i kosztów rzeczowych (box prezentowy, voucher, dodatki w boxie o łącznej wartości 25zł brutto).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: AT Medical Skin Clinic Agnieszka Baraniecka z siedzibą przy ul. Krasińskiego 6 w Częstochowie, NIP: 5742057647, recepcja@naosspa.pl, tel. +48 511 155 404.
– Ja / My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

X. REKLAMACJE

1. Reklamacje Produktu są zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu. Do rozpatrzenia reklamacji zobowiązany jest Właściciel Sklepu, którego oferty dotyczy reklamacja.

2. Reklamacja powinna zostać rozstrzygnięta w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia za pośrednictwem Sklepu. Wszelka korespondencja pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem w przedmiocie zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji powinna odbywać się za pośrednictwem Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji ponosi Właściciel Sklepu.

4. Administrator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby pochodzące od Właściciela Sklepu oferty dotyczyły usług o najwyższej jakości i spełniających wszelkie wymogi, w szczególności w zakresie jakości, standardu realizacji, wynikające z przepisów prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym wynikające z przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy, oraz przepisów regulujących kwestie związane z zasadami zdrowia publicznego (warunkami higieniczno-sanitarnymi, higieną środowiska, higieną żywności, żywienia i przedmiotów użytku).

5. Administrator Sklepu nie ponosi wobec Użytkowników lub osób trzecich odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy/osoby trzecie użyją Kart Podarunkowych, a także za sposób, w jaki Użytkownicy/osoby trzecie użyją Produktów nabytych od Wykonawcy w zamian za Karty Podarunkowe. Administrator Sklepu nie ponosi wobec Użytkowników lub osób trzecich odpowiedzialności za wady Produktów nabytych przez Użytkowników/osoby trzecie od Wykonawcy w zamian za Karty Podarunkowe.

6. Administrator Sklepu odpowiada:

- z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich wynikających z umów zawartych przez Użytkowników i Wykonawcę,
- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę,
- za jakość Produktów nabytych przez Użytkowników od Wykonawcy w zamian za Karty Podarunkowe. 7. Odpowiedzialność wobec Użytkowników/osób trzecich ponosi w tym zakresie Wykonawca.

XI. DODATKOWE GWARANCJE PRZY SPOSOBIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

naosspa.pl nie jest producentem Produktów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

naosspa.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: recepcja@naosspa.pl. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu Internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Właścicielem sklepu a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

DANE FIRMY, WŁAŚCICIELA SKLEPU :

AT Medical Skin Clinic
Agnieszka Baraniecka z siedzibą przy:
ul. Krasińskiego 6
42-217 Częstochowa,
NIP: 5742057647.

Odwiedzają nas Goście z całej Częstochowy
i okolic.

Do Twojej dyspozycji mamy gabinety z bogatą ofertą zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało oraz rytuały SPA.

Mapa działalności